افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
» ۱۳٩٦/۳/٩ :: ۱۳٩٦/۳/٩
» ۱۳٩٦/٢/٧ :: ۱۳٩٦/٢/٧
» ۱۳٩٦/۱/٢٤ :: ۱۳٩٦/۱/٢٤
» ۱۳٩٥/۱٢/٢۱ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» صاحب شان :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» سفر دنیای یا ... 10 :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» سفر دنیایی یا ... :: ۱۳٩٥/٩/٧
» ۱۳٩٥/۸/٤ :: ۱۳٩٥/۸/٤
» عاشورا :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» انگیزه مخفی :: ۱۳٩٥/٦/۱٥
» از ماست که بر ماست :: ۱۳٩٥/٥/۳
» مزاج ملکوتی :: ۱۳٩٥/٤/٢
» چاله مجازی :: ۱۳٩٥/۳/٩
» مسابقه با خود ! :: ۱۳٩٥/٢/۳
» موشک جواب موشک :)) :: ۱۳٩٥/۱/۱
» کشتی نجات :: ۱۳٩٥/۱/۸
» قدرت کی بیشتره ؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
» از ماست که بر ماست :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» 1 :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» ۱۳٩٤/٧/٢ :: ۱۳٩٤/٧/٢
» شاه مانع ! :: ۱۳٩٤/٦/۳
» اظهار وجود بنری ! :: ۱۳٩٤/٥/٤
» حدّ نگه دار عزیزم ! :: ۱۳٩٤/٤/۳
» ۱۳٩٤/۳/۱ :: ۱۳٩٤/۳/۱
» سادگی = آسایش :: ۱۳٩٤/٢/۱
» مهمون تازه وارد ! :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
» باز هم رفتن ! :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» تک :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» من و رفتن ! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» به سادگی ! :: ۱۳٩۳/٩/٤
» این روزها :: ۱۳٩۳/۸/۸
» فقط من راست میگم !!! :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» من در بلاگستان ! :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» لبخندی تقدیم به شما :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» چشم بد دور ! :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» ورشکسته ! :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» شما چی فکر میکنید؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» امروزم ! :: ۱۳٩۳/٧/۸
» اندر احوالات وبگردی ... :: ۱۳٩۳/٧/٥
» راز :: ۱۳٩۳/٧/٢
» همه کاره ! :: ۱۳٩۳/٧/۱
» دلفریب :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» پلیس + 10 :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» چه باید کرد ؟؟ :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» هر چیزی که قانون نباشه ! :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» پیروزی 3 بر 0 :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» نمیخواد بریزید سرتون ! بخونیدش ! :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» راه نو ! :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» امروز را چگونه گذراندیم ؟ :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» پناه من :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» 15میلاد امام رضا (ع) مبارک :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» ۱۳٩۳/٦/۱٤ :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» یکی منو تعریف کنه ! :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» بدون شرح :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» آقا ، خانم، وکیلم ؟ :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» جستجوگری :: ۱۳٩۳/٦/٩
» کلمه ای به نام " بی پناهی " :: ۱۳٩۳/٦/٥
» :)) :: ۱۳٩۳/٦/٤
» کشف یک اشتباه در قرآن ! :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» این یا اون؟ نمیشه هردو با هم ؟ :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» امید :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» تنهایی ! :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» پسرا اینطوری نیستن خدایی ! :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» وقتی مثل من نیستند ! :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» نه چندان جدید، اما از یاد رفته ! :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» ... :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» شما چطوری هستی؟ :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» تقدیرهای باور نکردنی ! :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» ایست ... لطفا البته ! :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» فقط مقداری که استفاده میکنی سهم توست ! :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» تابستان هایی که گذشت ! :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» تنگاتنگ :: ۱۳٩۳/٥/٩
» ایمیل جالب ارسالی :: ۱۳٩۳/٥/٤
» خودت را ... :: ۱۳٩۳/٥/۳
» از جنس نیاز :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» شاید... :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» ؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» آویزان :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» شهادت مولای شیعیان تسلیت باد :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» خیال باطل :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» یا سلام ! :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» موسیقی متن دلم :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» خیال خام ! :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» شاقول :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
» تغییر یا بقا ؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» زبان سرخ ! :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» قرار معنوی 2 :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» آن سوی رنگ ها :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» دوراهی ! :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» روم به دیوار :)) :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» پدرم ! :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» از سر نیاز ... :: ۱۳٩۳/٤/٩
» دیو چو بیرون رود ... :: ۱۳٩۳/٤/٧
» از تو حرکت از خدا برکت! :: ۱۳٩۳/٤/٦
» تا همیشه ... :: ۱۳٩۳/٤/٢
» در نومیدی بسی امید هست ! :: ۱۳٩۳/٤/۱
» صفر یا صد؟ :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» تقدیر 2 :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» توهم توطئه در چند صدم ثانیه ! :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» تقدیر ! :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» بهاران :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» آینه وارونه ! :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» دقت بالا... :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» آرمانی در آینه ی زمان! :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» ......... :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» لطفا سنگ تموم نذار ! :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» ....... :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» مثل سنگ ... :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» هم کفو بودن ! :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» ........... :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» دانشمندم :)) :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» فقط وقتی ... :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» خیال رئال !! :: ۱۳٩۳/۳/۳
» اندر حکایات دختر شوهر دادن ! :: ۱۳٩۳/۳/٢
» گردنه ی حیران ! :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» سیبل ! :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» کاهدون و دزد ناشی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» ساده و عمیق مثل... :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» پلانی غمبار :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» قابل تامل :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» جای خالی ! :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» من ، دوستم ! :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» ۱۳٩۳/٢/٢٤ :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» کی تنها تره؟ :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» "ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد " :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» من ، الان ، دیروز :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» فرصت مُرده!! :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» دکتر جان ! :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» از اینجا خسته ام! :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» پست درخواستی ! :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» بیش فعال :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» ۱۳٩۳/٢/۱٧ :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» وسوسه جدایی :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» ... آسان نمود اول ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» ۱۳٩۳/٢/۱٤ :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» یه سوزن به خود ، یه جوالدوز به دیگران ! :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» منو ببینید! :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» اتوبان یکطرفه !! :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» ببخش تا بخشیده شوی! :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» أین الرجبیون ؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» یک عدد هیدرای بی ادب ! :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» استاد فرصت سوزی :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» ز عمل کار بر آید به سخن دانی نیست ! :: ۱۳٩۳/٢/۸
» واژه های تنهایی هایم :: ۱۳٩۳/٢/۱
» من و جسمم! :: ۱۳٩۳/٢/۱
» مقایسه :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» من از شما برترم :)) :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» انتخاب مدرن! :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» اسیر ذهن! :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» مثل رعد و برق میاد و میره ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» اولین بار :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» یک کلمه :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» یه اشتباه کوچولو :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» همسو با هستی ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» آجیل مشکل گشا :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» خالق لحظه هایت باش ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» رفیق بی کلک ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» اسمش چیست؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» فاطمیه تسلیت باد :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» سهم من از تقدیر تو ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» تقارن جالب :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» گریز از مرکز ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» فقط تو ... فقط من ! :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» ملغمه ! :: ۱۳٩۳/۱/٧
» نشانه ها ... :: ۱۳٩۳/۱/٦
» نقش من ، تو ، ما ! :: ۱۳٩۳/۱/٦
» عید دیدنی ! :: ۱۳٩۳/۱/٥
» ...... :: ۱۳٩۳/۱/٤
» دعواهای زن و شوهری :: ۱۳٩۳/۱/٤
» ... ولی افتاده مشکل ها ! :: ۱۳٩۳/۱/۳
» بهار فاطمی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» استاد چی ؟! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» اندر عجایب ایرانی ها ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» رنگ های زندگی من :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» آنچه گذشت ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» خود :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» هستی اما نمیبینمت ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» جنایت در حق خود ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» ........... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» دو طرفه ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» گپ ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» تابلوی شکسته! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» فراتر از زمان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» روز و شب! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» بی حاصل ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» تشویش :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» برخورد از نوع نزدیک ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بدون شرح :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» قانونی برای تمام فصول :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» آنچه میخواستم ... آنچه بود :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» خطر سقوط بهمن !! :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» تفریح سالم :)) :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» آینه ی من باش ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» نتیجه ای که بهش اعتقاد دارم! :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» تنهایی از درون ! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» پیرایش :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» ادعای صرف! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» سرکاری نیست واقعا میگم! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» ترجمه ی رفتار زنان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» عزیزترین عزیزانم 2 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» شیک باش ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» روبروی حقیقت! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» عزیزترین عزیزانم ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» چه خبره؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» دو راهی انتخاب :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» امر به معروف :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» واقعا چرا؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» دوستت دارم! :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» در خلوت خویش! :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» بالای دار ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ۱۳٩٢/۱۱/۱ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» مریخی ها ! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» طبیعت زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» شجاعت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» غصب ! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» آنچه در من است ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» کلید را از خدا بگیریم ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» گمشده :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» ویار نیمه شب ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» ما و قرآن ... چگونه ؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» پایان فصل سرخوشی ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» " أ من یجیب " میخوانم ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» آن کس که نداند ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» تامل :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» درگوشی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» معیت :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» بالاتر از شفا :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آی قبله ی دل های شوریده ! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱