درگوشی

راز یک زن فقط یک چیز است !

" دوستت دارم "

همه میدانند ولی ندرتاً  کسی بتواند!

/ 5 نظر / 3 بازدید
کوه استوار

یه دفعه به جای مدتی که نبودین مطلب گذاشتینا[نیشخند][گل]

نغمه

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد ! ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

خواهر طوفانی

[بغل]

مریم بانو

[ماچ] [لبخند] [بغل]