تقصیر سعدیه خب !

وقتی از دست خودم عصبانیم به دیگران سخت میگیرم زبان

 

درگوشی:

- بنی آدم اعضای یکدیگرن دیگه !نیشخند

/ 6 نظر / 6 بازدید

سلام

مریم

[نیشخند][نیشخند][نیشخند] آفــــــــــــــــــــــــــرین ینی عاشختونم. عاشخ واقعی[پلک]

مریم

سلام استاد بله خوشم میاد خوووو[نیشخند]

مرتضی

کاش یقیه اشعار شیخ سخن رو هم بخوین و فقط به همین تک مصرع اکتفا نکنید!!!!!![خنده][خنده][خنده]