دو راهی انتخاب

گاهی سکوت میکنی چون حرفی نداری

گاهی سکوت میکنی چون ممکن است در هجوم حرف هایت غرقه شوی !

و گاهی ... و گاهی سکوت میکنی چون

در پیچ و تاب تصمیمی هستی که نمی دانی بقدر کافی برایش شجاعت داری یا نه؟!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
Mr chapool

گاهی هم سکوت سرشار از ناگفته هاست!

مریم بانو

[اوه]