امروز که جای خالی تو ، بیچاره ام کرده بود  با یاد کبوتر خاکستری ام  گریه کردم !!

 بعد از ظهر آن روز خلوت که از خستگی ِ یک روز پرکار و پر حرف به خانه میرفتم و حوصله بلند نمودن سرم را هم نداشتم ، دو قدم مانده به خانه ، کبوتری تلاش میکرد تا تکه ای چوب خشک را  از زمین بردارد و با خود ببرد. من نزدیک شدم و او با دیدن من در نزدیکی خودش شتاب آلوده به چوب نوک میزد ولی هربار تکه چوب باریک با لجاجتی دیوانه کننده از نوک کبوتر جدا میشد و به زمین می افتاد . کبوتر یک نگاهش به من بود و یه نگاهش به چوب خشک ! دلم به رحم آمد  حتما برای خانه سازیش یا ترمیم خانه اش میخواهد . نباید آزرده اش کنم! اصلا من چه حقی دارم تا موجودات دیگر را برانم؟  بی حرکت ایستادم. کبوتر هنوز مضطرب بود   و مردد بین پرواز  و برداشتن چوب خشک دائم به من نگاه میکرد ... دلم نیامد جلوتر بروم ... آرام این صحنه ی زیبا را نگریستم ... هنوزم چوب سر سازگاری نداشت ! آنقدر ایستادم و با لبخند به این تلاش مداوم نگاه کردم تا سرانجام پرواز موفق کبوتر را با تکه  چوبی بر نوکش ، شاهد شدم ! آسوده لبخند زدم .نمیدانم خیال کردم یا واقعا صدای تشکر پرنده را در چشمانش دیدم ...

 کوچه هنوز خلوت بود ... نه صدای ماشینی میآمد و نه صدای موزیکی . کلید را در قفل چرخاندم و آرام در سایه فرو رفتم !

 

درگوشی:

- میخواستم همان روزها این رابرایت تعریف کنم و اضافه کنم که " خوب شد کسی مرا ندید وگرنه با خود میگفتند " زن بیچاره انگار دیوانه است ! بیخود در کوچه ساکت و بی حرکت میایستد " ، ولی دست حسود روزگار آن را از خاطرم ربود تا نتوانم لحظات بیشتری با تو همکلام باشم!

- رضایتی را که در این چند لحظه سکوت و بی حرکتی حس نمودم بی نظیر بود !

-  گمان نکنم که خودت بدانی " من مهربانی را از تو آموختم " !!

/ 6 نظر / 2 بازدید
آزاده

درسته واقعا اون پرنده با رضایت از سکوت و تحمل شما رفته است خوب می نویسی زیبا شیوا صادقانه و صمیمی دوست دارم همیشه بخوانمت شاد باشی مهربان .

حسین

فکر کنم باید اعتراف کنیم به بهشتی بودن هیدرا خانم[چشمک] -------------- من که با ماشین از کنار این یاکریم ها رد میشم حاضرن برن زیر ماشین اما از جاشون تکون نخورن از بس تنبل و وارفته اند[نیشخند]

حسین

[شیطان] من استاد ضد حال زدنم [زبان] قالب جدید مبارک باشه بادابادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا[هورا][زبان]

حسین

الان تهدید کردین؟[اضطراب] یعنی هر چی عوض داره گله نداره و اینا؟[نیشخند]